Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.

Cele szkolenia:
  • Prezentacja aktualnie obowiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującej IV Dyrektywę AML Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jej stosowania w Bankach Spółdzielczych.
  • Omówienie praktycznych aspektów w zakresie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych wynikających z najnowszej Ustawy.
  • Przedstawienie uwag pokontrolnych KNF oraz GIIF.
Adresaci szkolenia:
  • Członkowie Zarządów i pracownicy odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Audytorzy wewnętrzni.
  • Pracownicy komórek ryzyka.
  • Pracownicy rejestrujący transakcje.

Harmonogram

-

1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

-

2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego banku.

-

3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów.

-

4. Omówienie zagadnień związanych z:

a) katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
b) oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta i beneficjanta rzeczywistego, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi obracają klienci,
c) identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
d) realizacją transakcji okazjonalnej oraz obsługą klienta incydentalnego,
e) analizą transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
f) realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych,
g) zamrażaniem wartości majątkowych, oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
h) typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz tryby ich zgłaszania do GIIF,
i) zgłaszaniem transakcji związanych z przesłankami uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego,
j) zgłaszaniem przez pracowników naruszeń przepisów.

-

5. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.

-

6. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.

-

7. Konsultacje indywidualne.

-

Szkolenie poparte przykładami praktycznymi oraz uwzględniające specyfikę działalności bankowości spółdzielczej, oferowanych produktów bankowych oraz wykorzystywanych systemów informatycznych przez poszczególne banki.

-

Informacje o prowadzącym:

Kowalik Ryszard - wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowo – bankowym, realizujący w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe, między innymi:
1. W okresie 22.05.2014-24.07.2015 – pełnomocnik zarządcy Komisarycznego SKOK „Wesoła” w Mysłowicach odpowiedzialny za pion: ryzyka, sprzedaży oraz windykacji wierzytelności.

2. Tworzenie od podstaw pionu bezpieczeństwa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. gdzie w latach 2002-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji odpowiedzialnego za:
- przeciwdziałanie czynom zabronionym, koordynację działań mających ograniczyć ich skutki oraz współpracę w tym zakresie z KNF, GIIF, policją oraz prokuraturą,
- współpracę z organami egzekucyjnymi,
- nadzór nad budową systemu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych,
- koordynację programu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla banku, jednocześnie koordynował wdrożenie w/w programów w 360 Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A.
- zabezpieczenie fizyczne i techniczne obiektów bankowych
- organizację ochrony informacji prawnie chronionych banku
- tworzenie i testowanie planów awaryjnych i ciągłości działania,
- współpracę ze zrzeszonymi w Banku BPS S.A. 360-cioma Bankami Spółdzielczymi w zakresie świadczenia usług doradczych i opiniowania procedur dotyczących zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa.

3. W latach 1997-2002 dyrektor Biura Kontroli i Nadzoru Lubelskiego Banku Regionalnego S.A. w Lublinie, a w latach 1992-1997 specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru w Oddziale Regionalnym PKO BP SA w Lublinie.

Członek wielu zespołów i komitetów np: zespołu powołanego do unifikacji procedur bankowych w ramach dokonującego się łączenia sześciu banków regionalnych i zrzeszających obecnie tworzących Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., komitetu ds. ryzyka operacyjnego Banku BPS S.A., członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Audytorów Wewnętrznych skupiającego kontrolerów i audytorów z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego oraz samorządowego.
Wieloletni wykładowca z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w sektorze finansowo – bankowym na stałe współpracujący między innymi ze: Szkołą Bankową w Sandomierzu, Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Ośrodkiem Szkoleniowym „PRYMUS”w Sosnowcu, Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Firmą Szkoleniową TRAKT w Toruniu, Prestige Conferences Sp. z o.o. w Warszawie.

Data

Wrz 24 2019

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

450,00

Etykiety

Szkolenie stacjonarne

Lokalizacja

I-BS.PL
Stalowa Wola

Organizator

I-BS.PL
Telefon
15 649 20 65
Email
szkolenia@i-bs.pl